GrozdanovskiELEKTRO | Popravka i ugradnja električnih instalacija, grejnih sistema , alarma i video nadzora

Zaštita od smrzavanja

Primena grejnih sistema u zaštiti od smrzavanja

Primena na zemlji grejnih sistema za otapanje snega

Najčešće primene sistema za otapanje snega i leda na zemlji su: parkinzi, garažni prilazi, trotoari, spoljašnje stepenice, utovarne rampe i mostovi. Za otapanje snega i leda mogu se koristiti grejni kablovi sa min.snagom od 17 W/m ili grejne mrežice sa min. snagom od 200 W/m2. Za kontrolu sistema treba koristiti DEVIreg 850, 610, 330 ili 316 sa senzorom za temperaturu ili kombinovanim senzorom za temperaturu i padavine.

Primena na zemlji grejni kablovi Ada mall

Instalacija ispod betona

Kablove treba dobro pričvrstiti pomoću montažne trake (koja može biti pričvršćena za armaturu) tako da se ne pomeraju prilikom izlivanja betona. Beton treba da pokrije kablove potpuno, ne ostavljajući vazdušne džepove. Takode, betonska smesa ne sme da sadrži oštre kamenčiće koji mogu oštetiti kablove. Treba omogućiti 20 dana, da se beton osuši, pre uključivanja sistema.

Instalacija ispod betonskih ploča, kamena i keramike

Posebnu pažnju treba obratiti na to da se grejni kablovi ne oštete prilikom instalacije ispod ploča. Površina mora biti potpuno ravna, bez oštrog kamenja i drugih oštrih predmeta a sve rupe treba da su popunjene. Grejne kablove treba instalirati na dubini od 5-10 cm ispod gornje površine podne obloge.

Instalacija ispod asfalta

Postoje dve glavne instalacione metode za asfalt: Kablovi su prekriveni tankim slojem peska ili betona (najmanje 2 cm) pre izlivanja asfalta, kako bi se kablovi prekrili i zaštitili od toplote. Za ovaj metod, preporuka je DEVImat mreža DTCE-250 ili DTIK-300; DEVIflex kablovi DSIA, DEVIsafe 20T ili DSIG; Fenix kablovi MAPSV i ADPSV. Asfalt se primenjuje direktno preko mrežica ili kablova. Preporuka su DTIK-30 ili Fenix MADPSP grejni kablovi za asfaltne instalacije, pošto su otporni kratko vreme na temperaturu do 240°C. Ovo smanjuje vreme i troškove instalacije jer nije potrebno pokrivanje kabla betonom ili peskom.

Primer montaže grejnih kablova ispod asfalta

Parkinzi

Obično su parkinzi velike površine gde je potrebno brzo otapanje snega i leda. Sistem za otapanje snega i leda reaguje brzo i efikasno protiv snega i odlična je preventiva za led, pa se parking uvek može koristiti punim kapacitetom.

Za ovaj sistem je bitno da sadrži DEVIreg 850 koji će kontrolisati mrežu ili kablove.

Garažni prilazi

Jedna od najvećih prednosti sistema za otapanje snega i leda je čišćenje prilaza za kola i omogućavanje prolaznosti u svakom trenutku. Ovo je od posebnog značaja za svaku kuću a naročito kod tamo gde je slobodan prilaz neophodan npr. za kola hitne pomoći ili vatrogasnim vozilima.

Postoje dve opcije instaliranja sistema na prilazu:

Pokrivanje čitave površine kablovima ili grejnim mrežicama

Pokrivanje površine kojom prolaze točkovi vozila

Trotoari

Sistem za otapanje snega i leda može da obezbedi sigurnu površinu za pešake. Osim oslobađanja pešačkih zona od snega, sistem omogućava i čiste ulaze u radnje.

Spoljašnje stepenice

Sistem za otapanje snega i leda se može koristiti kao efikasna preventiva protiv klizavih i opasnih stepenica.

Preporuka je da se spoljašnje stepenice izoluju ako su otvorene sa donje strane i izložene hladnoći. Snaga po m2 na stepenicama treba da je veća od snage po m2 u zoni ispred stepenica.

Kablovi se instaliraju direktno na beton i moraju biti pokriveni sa 3-5 cm betona. Prilikom instaliranja kablova treba ukloniti svo oštro kamenje ili predmete sa površine da ne bi oštetili kabl.

Primer električnih grejnih kablova na stepeništu

Utovarne rampe

Utovarne rampe moraju biti bezbedne i slobodne od snega i leda. Sistem za otapanje snega i leda smanjuje rizik od nesreća i omogućava rad u bilo koje vreme.

Utovarne rampe su obično otvorene, pa su izložene uticaju hladnog vremena, radi toga se preporučuje da se sve utovarne površine i rampe dobro izoluju da bi se izbegao gubitak toplote na dole. Gde nije moguće postaviti izolaciju, mora se povećati snaga po m2.

Krovna primena grejnih sistema za otapanje snega

Sistem za krov i krovne oluke se može istalirati na bilo kojoj vrsti krovne konstrukcije gde postoji potreba za sprečavanjem zaleđivanja u olucima. Ovaj sistem smanjuje oštećenja krovne konstrukcije i oluka izazvana ledom. Sistem treba instalirati duž ivice krova ili na mestima gde postoji rizik od formacija snega i leda.

U grejanim olucima je šteta sprečena efikasnom i slobodnim oticanjem otopljene vode, što omogućava funkcionisanje sistema na zadovoljavajući način.

Elektronski termostati obezbeđuju postizanje optimalnih rezultata uz najmanju moguću potrošnju električne energije. Da bi postigli te rezultate, senzori i termostati očitavaju vremenske prilike sa velikom preciznošću, automatski uključujući i isključujući grejanje u pravom momentu.

Uobičajena polja primene su krovne konstrukcije, krovni i horizontalni oluci i krovne rigole.

Primena grenih kablova u olucima na krovu

Krovne konstrukcije

Tokom zime mogu se desiti neprijatne pojave kao što su velika količina snega i leda koja se akumulira na nižem nezagrejanom delu krova koja se kondenzuje i pretvara u gromadu leda. Kada vreme otopli, ova ledena gromada može da sklizne niz krov, oštećujući krovnu konstrukciju i stvarajući ozbiljnu pretnju svima i svakome ko je u blizini.

Da bi se sprečila akumulacija leda grejne kablove treba instalirati na nižem delu krova koji u kombinaciji sa jedinicom za zaustavljanje snega najefikasnije sprečavaju sklizavanje.

Grejni kabl se može prekriti limom od istog materijala od koga je napravljen i krov, što štiti kabl od mehaničkih oštećenja, direktnih sunčevih zraka i otpalog lišća.

Ceo sistem može kontrolisati neki od termostata tip DEVIreg 850, 316, 330 ili 610.

Krovni (horizontalni) i vertikalni oluci

Grejni kablovi se mogu instalirati na više načina u olucima ali obično je isti kabl instaliran i za krovne i za vertikalne oluke. U krovnim olucima kablovi su fiksirani na pravilnom razmaku pomoću držača. U vertikalnim olucima je okačen metalni lanac sa unutrašnje strane na koji su zakačeni vertikalni držači.

Kao alternativa može se koristiti konopac ili sajla, pri čemu je kabl pričvršćen posebnim držačima.

Termostat DEVIreg 316 sa spoljašnjim senzorom je pogodan za ovu instalaciju.

Prikaz postavljanja grejnih kablova na krovu

Krovne rigole

Instalacija grejnih kablova u rigolama je obično u vezi sa većim zgradama. Grejni kabl se vodi napred i nazad duž rigole da bi se postigla odgovarajuća snaga po m2.

Preporuka je montažna traka za pričvršćivanje kabla u rigoli i plastični držači kabla za pričvršćivanje kabla za lanac u vertikalnom oluku. Traka se fiksira pomoću silikonskog lepka ili vijcima gde je to omogućeno . Što se tiče termostata preporuka je koristiti DEVIreg 850 sa setom senzora za vlagu i registrovanje snega i leda.

Primer grejnih kablova u rigolama

Grejanje cevi

Sistemi za grejanje cevi sprečavaju oštećenja koja nastaju smrzavanjem i održavaju protok tečnosti pri svim spoljašnjim temperaturama.

Postoje dve osnovne svrhe korišćenja sistema za grejanje cevi:

zaštita cevi od smrzavanja

održavanje željene temperature u cevima

Sistemi za zaštitu od smrzavanja se instaliraju u slučajevima kada postoji potreba za sprečavanjem smrzavanja i oštećenja na cevima za vodu i sanitarnim cevima. Ovi sistemi se posebno koriste u slučajevima kada su cevi slabo ili nikako izolovane. Ovo može biti slučaj kod starijih kuća sa cevima u zidovima ili na krovovima ili se može ticati cevi koje se nalaze spolja bez mogućnosti zakopavanja u dubinu koja ne dozvoljava smrzavanje.

Sistemi za održavanje temperature se instaliraju da bi obezbedili željenu temperaturu tečnosti. Ovo se može koristiti npr. u industriji za održavanje protoka visoko viskoznih tečnosti bez obzira na niske temperature.

Druga područja primene su stambeni objekti, gde će svim stanarima odgovarati trenutna isporuka tople vode u cevima.

Primena na cevima grejni kablovi

U cevima ili na cevima

Sistemi za grejanje cevi se mogu instalirati na ili u cevima, za unutrašnje i spoljašnje cevovode kao i za cevi koje su ispod ili iznad zemljine površine.

Sistemi za grejenje cevi se sastoje od grejnih kablova, termostata i instalacionog pribora. Termostati sa senzorima obezbeđuju da se koristi aposlutni minimum energije za postizanje optimalnih rezultata.

Prikaz postavljanja PFP grejnog kabla na cevovodu česme!

Izbor proizvoda

U zavisnosti od cevi preporučujemo električne grejne kablove DEVIflexTM 10T/18T, Fenix ASPSV-10, ADPSV-18, koje kontroliše elektronski termostat DEVIreg 316, 330 ili 610 koji obezbeđuju da je grejanje uključeno samo kada ima potrebe za tim.

Prednosti proizvoda

cevi bez leda

konstantan protok u cevima

smanjena dubina za podzemne cevi

bez troškova popravaka posle oštre zime

bez stvrdnjavanja ili skupljanja masnoće u cevovodu

bez kondenzacije

efikasno snabdevanje vodom

Grejanje štala

U modernom stočarstvu veoma je važno da stoka ima najoptimalnije uslove. Da bi brže odrasli prasići ne smeju da gube telesnu toplotu zbog okoline ili poda. Optimalno rešenje je instalacija grejnih kablova u podu štale ili obora da bi stoka razvila i održala dodatnu toplotu. U oborima prasići moraju imati temperaturu od 30°C u toku prva dva dana. Onda se temperatura mora postepeno smanjivati do 18°C tokom sledećih 4 nedelja. Ovo se lako izvodi pomoću elektronskog termostata koji reguliše toplotu.

Podno grejanje smanjuje razboljevanje u kokošinjcima.

U kokošinjcima veoma je preporučljivo instaliranje podnog grejanja sa električnim grejnim kablovima. Ravnomernija temperatura poda, bez grejanja cele zgrade će znatno smanjiti potrošnju električne energije.

Druge prednosti su čistija i suvlja okolina za piliće, što je dokazano da povoljno utiče na piliće i na njihovu naviku međusobnog kljucanja. Ovo su faktori koji smanjuju razboljevanje i sl. Šta više, brzo sušenje životinjskog izmeta olakšava i ubrzava čišćenje poda i promenu legla.

Primena grenih kablova u svrsi zagrevanja štala ili obora

Plastenici - Agrikulturni grejni sistemi

Zagrejana zemlja produžava sezonu proizvodnje poljoprivrednih kultura (povrća, cveća, ukrasnog bilja i sl.)

Da bi se ubruzao rast i reprodukcija u plastenicima moguće je zagrejati zemlju od ranog proleća. To znači da vegetacija počinje ranije i traje duže, a moguće je uzgajati biljke koje obično rastu u područjima sa suptropskom / tropskom klimom. Toplota zemlje i vazduha se može prilagoditi najoptimalnijoj temperaturi za uslove rasta biljaka.

Da bi se dostigla neophodna temperatura Deviflex grejni kablovi su idealno rešenje i sa elektronskim termostatima i senzorima potrošnja će biti minimalna.

Primer grejnih kablova u plasenicima

Sportska igrališta - Grejanje podloga na sportskim igralištima

Fudbal na travi od početka februara do kraja novembra? - Moguće je sa podnim grejanjem.

Sa grejnim kablovima instaliranim na fudbalskim igralištima ili golf terenima zemlja se može grejati i rast trave može početi ranije u proleće. Onda će tlo biti spremno dva meseca ranije nego obično. Šta više, sezona se može produžiti u jesen kada se pomera i period prestanka rasta trave pomoću grejanja.

Instalirajte i igrajte posle 3 nedelje!

Instalacija Deviflex grejnih kablova se može izvesti kada se postavlja novi travnjak ili se može primeniti na postojećoj travi umetanjem grejnih kablova direktno u zemlju. Grejni kablovi se instaliraju 25-30 cm ispod površine zemlje da bi se sprečila oštećenja kabla u vezi sa npr. košenjem trave. Temperatura u zoni korenja trave, približno 10 cm ispod površine će biti 6-10°C.

Struja je već na stadionu...

Kada se radi o većim stadionima potrebna snaga je obično lako dostupna. Obično su na takvim stadionima instalirani jaki rasvetni sistemi koji se koriste samo kad se koristi teren. Prilično je jednostavno izmeniti takve instalacije tako da se koristi isto napajanje kad je rasveta isključena.

Grejne kablove treba uključiti 4-6 nedelja na proleće pre nego što bude moguće korišćenje terena pošto mreža korenja mora početi da raste pre korišćenja terena bez rizika od oštećenja trave.

Primer grejnih kablova na sportskim igralistima

Hladnjače - Zaštita podova od kondenzacije

U prolazima između hladnjača i prostorija koje se greju, kondenzovana voda se može formirati na podu, zbog stalnog strujanja toplog i hladnog vazduha od otvaranja i zatvaranja vrata. Ovo može stvoriti opasne ledene formacije na podu, pa se pod mora grejati, što će ograničiti ulazak hladnog vazduha u prostoriju koja se greje.

INSTALISANA SNAGA za zaštitu podova od kondenzacije je obično 50 W/m2.

Grejni kablovi se instaliraju na isti način kao i kod običnih betonskih podova, ali ih treba postaviti što bliže površini poda, ne narušavajući strukturalni integritet poda.

Kablovi se moraju postaviti sa obe strane ulaza (vrata) ali se ne smeju postaviti preko ekspanzionih spojeva. Ovo znači da se sa unutrašnje i spoljašnje strane moraju instalirati odvojeni grejni elementi. Za rešenje problema dovoljna je snaga od 250 W/m2 sa obe strane.

Sistem treba da pokriva površinu od minimum 1 m od vrata i 0.5 m na svaku stranu. Žičani senzor se uvek mora smestiti u zaštitnu cev koja je zaptivena na kraju da se lako može zameniti.

Grejni kablovi snage 17-20 W/m i mrežice 300 W/m2 su idealni proizvodi za ovu primenu. Termostat DEVIreg 330 (-10°+10°C) je najpogodniji za ovu primenu. Temperatura termostata mora biti podešena tako da zaštiti površinu poda od smrzavanja (oko +2°C).

Za sve ostalo što vas zanima o grejnim kablovima mozete nam se obratiit ovde...